Förebyggande för hälsan

Vår nya försäkring ska hjälpa i arbetet mot psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivningar i Sverige, och bland akademiker utgör den över 50 procent av sjukfallen. Att satsa mer på förebyggande vård kan ge stora positiva effekter. Våra sex ägarförbund har därför utökat sina förmåner med en ny försäkring, som ska hjälpa i arbetet mot psykisk ohälsa. Den ingår kostnadsfritt i ditt fackförbundsmedlemskap.

Psykisk ohälsa blir en allt vanligare orsak till sjukskrivning

Sjukskrivning är ett stort problem i Sverige idag, och ett växande antal av sjukskrivningsfallen beror på psykisk ohälsa. Bakom de höga sjukantalen finns människor som lider, men också stora kostnader för samhället. Enligt Skandias rapport Samhällskostnaden av längre sjukskrivningar är kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivning 71 miljarder kronor 2022.

Den psykiska ohälsan är ett problem som främst drabbar kvinnor. Enligt Försäkringskassans rapport Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser (2020) är sjukskrivningssiffran nästan dubbelt så hög bland kvinnor som bland män. Det skiljer sig även mellan branscher, där vård, omsorg och sociala tjänster ligger i topp. Det framkommer dessutom att människor som blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa är sjukskrivna längre.

Stress är den vanligaste orsaken

Psykisk ohälsa påverkar ditt välbefinnande och hur väl du orkar med din vardag och ditt arbete. En av de vanligaste orsakerna är arbetsrelaterad stress. Ofta kommer symtomen smygande och kan vara svåra att upptäcka, som oro, sömnproblem och ångest. Leder det slutligen till sjukskrivning kan det finnas risk att den blir långvarig, eftersom du har levt med din stress under en lång tid.

Vägen tillbaka kan bli lång, och det kan ta flera år att bli helt återställd. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler och se till att förebygga den psykiska ohälsan, så fort du känner av den.

Förebyggande åtgärder är viktiga

För att minska den psykiska ohälsan krävs rätt stödinsatser i ett tidigt skede. Några konkreta förebyggande åtgärder du kan ta till redan idag, om du känner att din psykiska hälsa börjar påverka din arbetsförmåga är:

  • Prata med din chef för att få hjälp att prioritera och anpassa dina arbetsuppgifter och arbetstider, i syfte att minska din stress.
  • Se över vilka möjligheter som finns i din arbetsgivares företagshälsovård.
  • Boka ett samtal med psykolog eller terapeut som kan vägleda dig.

Försäkringen ingår i ditt fackförbundsmedlemskap

Vi på Akademikerförsäkring har upphandlat en hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa, på uppdrag av våra ägare Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter.

Försäkringen ingår kostnadsfritt i medlemskapet för alla yrkesverksamma medlemmar. Med försäkringen kan du få upp till sex kostnadsfria digitala samtal med en legitimerad psykolog, som kan hjälpa dig vidare vid psykisk ohälsa.

– Våra ägarförbund såg ett stort behov av att möta det ökade sjukskrivningstalet bland medlemmarna. Vi bestämde oss för att rikta in oss på det vi kunde påverka, vilket blev startskottet för vår nya hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa, berättar Cecilia Fochsen som är produkt- och marknadschef på Akademikerförsäkring.

Försäkringen har tagits fram i samarbete med Skandia, som genom sitt förebyggande hälsoarbete är med och bidrar till ett friskare Sverige.